IT SOLUTION &
DIGITAL MARKETING

Trust by Professional

ปรึกษาเรา
[email protected]

IT SOLUTION &
DIGITAL MARKETING

Trust by Professional

ปรึกษาเรา
[email protected]

IT SOLUTION &
DIGITAL MARKETING

Trust by Professional

ปรึกษาเรา
[email protected]

Why Tectony ?

ทุกไอเดียของคุณเป็นจริงได้ด้วยโซลูชั่น

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่มีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นทั้งส่วนหลักและส่วนเสริมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ แต่ทว่าทุกเทคโนโลยีที่มีไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจ

เทคโทนี่ประกอบด้วยบุคคลากรผู้ชำนาญและ เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์จากการร่วมทำงานกับบริษัทชั้นนำทางด้านไอทีทั้งไทยและต่างประเทศหลายบริษัท

ทีมงานของเราจะเลือกสรรโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อทำให้ความฝัน และไอเดียของคุณเป็นไปตามที่คุณต้องการ การดำเนินงานของเราประกอบด้วยหัวใจหลักสำคัญ 4 ข้อคือ

1. โซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด

2. สามารถเพิ่มรายได้ได้

3. ช่วยลดต้นทุน

4. สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

เพราะทุกไอเดีย ย่อมต้องการการสานต่อให้สำเร็จ

Why Tectony ?

“ทุกไอเดียของคุณเป็นจริงได้ด้วยโซลูชั่น”

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่มีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นทั้งส่วนหลักและส่วนเสริมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ แต่ทว่าทุกเทคโนโลยีที่มีไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจ

เทคโทนี่ประกอบด้วยบุคคลากรผู้ชำนาญและ เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์จากการร่วมทำงานกับบริษัทชั้นนำทางด้านไอทีทั้งไทยและต่างประเทศหลายบริษัท

ทีมงานของเราจะเลือกสรรโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อทำให้ความฝัน และไอเดียของคุณเป็นไปตามที่คุณต้องการ การดำเนินงานของเราประกอบด้วยหัวใจหลักสำคัญ 4 ข้อคือ

1. โซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด

2. สามารถเพิ่มรายได้ได้

3. ช่วยลดต้นทุน

4. สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

เพราะทุกไอเดีย ย่อมต้องการการสานต่อให้สำเร็จ

OUR SERVICE

Network Design

ออกแบบ Network Infrastructure เพื่อรองรับ
เทคโนโลยี 5G และ
Multiple source ด้วยข้อมูล
แบบ inside และ exclusive ให้คุณได้ก้าวนำอยู่เสมอ
ทั้งในการแข่งขัน ความคุ้มค่า และการใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

Cloud Service

แนะนำและให้บริการเชื่อมต่อโซลูชั่น Cloud และ
Cloud Storage
(พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) ที่ได้รับ
อนุญาตสิทธิ์อย่างถูกต้องจาก Google, Microsoft และ Amazon รับประกับตลอดอายุการใช้งานภายใต้เงื่อนไข
การให้บริการของผู้ให้บริการโดยตรง

Cyber Security

ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขช่องโหว่และวางแผน
ทางด้านความปลอดภัยของ Platform ตั้งแต่ระดับ Infrastructure จนถึง User Interface และการ
ใช้งานจริงของ User คลอบคลุมทั้งฐานข้อมูล
จุดเชื่อมต่อจนถึงพฤติกรรมการใช้งานของ End User

Digital Marketing

ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ วางแผน วิเคราะห์
การตลาด และจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อโปรโมต
ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขาย
และโปรโมตแบรนด์และบริษัทให้เป็นที่รู้จัก
สร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ

OUR SERVICE

Network Design

ออกแบบ Network Infrastructure เพื่อรองรับ
เทคโนโลยี 5G และ
Multiple source ด้วยข้อมูล
แบบ inside และ exclusive ให้คุณได้ก้าวนำอยู่เสมอ
ทั้งในการแข่งขัน ความคุ้มค่า และการใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

Cloud Service

แนะนำและให้บริการเชื่อมต่อโซลูชั่น Cloud และ
Cloud Storage
(พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) ที่ได้รับ
อนุญาตสิทธิ์อย่างถูกต้องจาก Google, Microsoft
และ Amazon
รับประกับตลอดอายุการใช้งานภายใต้เงื่อนไข
การให้บริการของผู้ให้บริการโดยตรง

Cyber Security

ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขช่องโหว่และวางแผน
ทางด้านความปลอดภัยของ Platform ตั้งแต่ระดับ
Infrastructure จนถึง User Interface และการ
ใช้งานจริงของ User คลอบคลุมทั้งฐานข้อมูล
จุดเชื่อมต่อจนถึงพฤติกรรมการใช้งานของ End User

Digital Marketing

ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ วางแผน วิเคราะห์
การตลาด และจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อโปรโมต
ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขาย
และโปรโมตแบรนด์และบริษัทให้เป็นที่รู้จัก
สร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ

OUR SERVICE

Network Design

ออกแบบ Network Infrastructure เพื่อรองรับ
เทคโนโลยี 5G และ
Multiple source ด้วยข้อมูล
แบบ inside และ exclusive ให้คุณได้ก้าวนำอยู่เสมอ ทั้งในการแข่งขัน ความคุ้มค่า และการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

Cloud Service

แนะนำและให้บริการเชื่อมต่อโซลูชั่น Cloud และ Cloud Storage (พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) ที่ได้รับอนุญาตสิทธิ์อย่างถูกต้องจาก Google,Microsoft และ Amazon รับประกันตลอดอายุการใช้งานภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการโดยตรง

Cyber Security

ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขช่องโหว่และวางแผนทางด้านความปลอดภัยของ Platform ตั้งแต่ระดับ Infrastructure จนถึง User Interface และการใช้งานจริงของ User คลอบคลุมทั้งฐานข้อมูล จุดเชื่อมต่อจนถึงพฤติกรรมการใช้งานของ End User

Digital Marketing

วางแผน วิเคราะห์การตลาด และจัดทำสื่อออนไลน์และผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการขาย และโปรโมตแบรนด์และบริษัทให้เป็นที่รู้จัก สร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ

 

 

Our Solutions

Google Solution


01
Google Workspace

02 Google Drive

– Special OFFER! –

Google Unlimited & Google Google Workspace
จ่ายเพียงครั้งเดียวใช้งานได้ตลอดชีพ

ดูรายละเอียด

Google Solution


01
Google Workspace

02 Google Drive

– Special OFFER! –

Google Unlimited & Google Google Workspace
จ่ายเพียงครั้งเดียวใช้งานได้ตลอดชีพ

ดูรายละเอียด

Google Solution


01
Google Workspace

02 Google Drive

– Special OFFER! –

Google Unlimited & Google Google Workspace
จ่ายเพียงครั้งเดียวใช้งานได้ตลอดชีพ

ดูรายละเอียด

Digital Marketing


01
รับทำเว็บไซต์

02 Facebook Marketing

03 Line Marketing

ดูรายละเอียด

Digital Marketing


01
รับทำเว็บไซต์

02 Facebook Marketing

03 Line Marketing

ดูรายละเอียด

Digital Marketing


01
รับทำเว็บไซต์

02 Facebook Marketing

03 Line Marketing

ดูรายละเอียด

Graphic Design


01
Motion Graphic

02 Banner/ AD โฆษณา

03 Infographic

ดูรายละเอียด

Graphic Design


01
Motion Graphic

02 Banner/ AD โฆษณา

03 Infographic

ดูรายละเอียด

Graphic Design


01
Motion Graphic

02 Banner/ AD โฆษณา

03 Infographic

ดูรายละเอียด

Let’s work together!

Speak to our experts
ADD Line

Let’s work together!

Speak to our experts
ADD Line

Let’s work together!

Speak to our experts
ADD Line