TecTony Logo

IT Solution & Digital Marketing

Trusted by Professionals

TecTony Logo

IT Solution & Digital Marketing

Trusted by Professionals

TecTony Logo

IT Solution &
Digital Marketing

Trusted by Professionals

Network Design

ออกแบบ Network Infrastructure เพื่อใช้งานรองรับเทคโนโลยี 5G, IoT และ Mutiple Sources ด้วยข้อมูล แบบ inside และ Exclusive ให้คุณได้ก้าวนำอยู่เสมอทั้งในการแข่งขัน ความคุ้มค่า และการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

Cloud Services

แนะนำและให้บริการเชื่อมต่อโซลูชั่น Cloud และ Cloud Storage (พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) ที่ได้รับอนุญาตสิทธิ์อย่างถูกต้องจาก Google, Microsoft และ Amazon รับประกันตลอดอายุการใช้งานภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการโดยตรง

~

Cyber Security

ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขช่องโหว่และวางแผนทางด้านความปลอดภัยของ Platform ตั้งแต่ระดับ Infrastructure จนถึง User Interface และ การใช้งานจริงของ User คลอบคลุมทั้งฐานข้อมูล จุดเชื่อมต่อจนถึงพฤติกรรมการใช้งานของ End User

Network Design

ออกแบบ Network Infrastructure เพื่อใช้งานรองรับเทคโนโลยี 5G, IoT และ Mutiple Sources ด้วยข้อมูล แบบ inside และ Exclusive ให้คุณได้ก้าวนำอยู่เสมอทั้งในการแข่งขัน ความคุ้มค่า และการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

Cloud Services

แนะนำและให้บริการเชื่อมต่อโซลูชั่น Cloud และ Cloud Storage (พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) ที่ได้รับอนุญาตสิทธิ์อย่างถูกต้องจาก Google, Microsoft และ Amazon รับประกันตลอดอายุการใช้งานภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการโดยตรง

~

Cyber Security

ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขช่องโหว่และวางแผนทางด้านความปลอดภัยของ Platform ตั้งแต่ระดับ Infrastructure จนถึง User Interface และ การใช้งานจริงของ User คลอบคลุมทั้งฐานข้อมูล จุดเชื่อมต่อจนถึงพฤติกรรมการใช้งานของ End User

Google Logo

G Suite

ด้วยฟังก์ชั่นที่โดดเด่นของ Google G Suite ที่ทำให้ทีมคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกต่อการใช้งาน เปลี่ยนให้ออฟฟิศของคุณเป็นโลกอันกว้างใหญ่ โดยที่ไม่ต้องยึดติดกับที่ทำงานกรอบสี่เหลี่ยม

Google G Suite
myMemb member system

myMemb member system

Membership system

สร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของธุรกิจคุณด้วย myMemb. ที่มาพร้อมระบบการตลาด โปรโมชั่น และเชิญชวน ให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนด้วย Brand Loyalty และเติบโตด้วยความนิยมของลูกค้า

Google Cloud Platform

Cloud server

ทำให้ปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บ และอัตราการใช้งานระบบหมดไป พร้อมกับการอัพเกรดระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เป็นระบบที่รองรับการเติบโต และการเขียนแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ทุกรูปแบบ

Google Cloud Platform
Google G Suite

Google Logo

G Suite

ด้วยฟังก์ชั่นที่โดดเด่นของ Google G Suite ที่ทำให้ทีมคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกต่อการใช้งาน เปลี่ยนให้ออฟฟิศของคุณเป็นโลกอันกว้างใหญ่ โดยที่ไม่ต้องยึดติดกับที่ทำงานกรอบสี่เหลี่ยม

myMemb member system

myMemb member system

Membership system

สร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของธุรกิจคุณด้วย myMemb. ที่มาพร้อมระบบการตลาด โปรโมชั่น และเชิญชวน ให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนด้วย Brand Loyalty และเติบโตด้วยความนิยมของลูกค้า

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

Cloud server

ทำให้ปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บ และอัตราการใช้งานระบบหมดไป พร้อมกับการอัพเกรดระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เป็นระบบที่รองรับการเติบโต และการเขียนแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ทุกรูปแบบ

Special Offer!

โปรโมชั่น Google Drive Unlimited & Google G Suite พิเศษจาก TecTony ใช้งานได้ตลอดชีพ

Get Started